Liên Lạc Ban Tổ Chức HNLK Kỳ 5

contact-us-1014232_1920
Liên lạc bằng bưu điện: 
Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Miền Đông
3527 Armfield Farm Dr.,  Chantilly, VA 20151
Liên lạc bằng điện thư:
hanhchanhmd@gmail.com
Liên lạc bằng điện thoại:
Nguyễn Kim Hương Hỏa  (703) 244-1677
Lê Văn Quan                       (703) 309-5962
Nguyễn Trường Phát      (703) 829-0306