Ghi Danh HNLK 5 Bằng Điện Thoại

Ngoài thể thức ghi danh hiện hữu, theo đó,  mẫu Phiếu Ghi Danh được download từ website của BTC HNLK Kỳ 5, đươc điền với họ và tên của CSV ghi danh, và những chi tiết liên hệ của những người đi theo cùng với những sinh hoạt khi tham dự HNLK Kỳ 5. PGD sẽ được gửi về BTC cùng với check cho số tiền đóng góp khi tham dự. BTC HNLK kỳ 5 trân trọng loan báo thể thức ghi danh trực tiếp bằng điện thoại.

Khi nhận được điện thoại ghi danh, Ban Ghi Danh Qua Điện Thoại sẽ cần những chi tiết trong phiếu ghi danh. Điều khác biệt là sau khi hỏi và được cung cấp các chi tiết cho việc ghi danh, Ban Ghi Danh sẽ cho người ghi danh biết số tiền phải viết check gửi về BTC.

Người nhận Ghi Danh sẽ xác nhận việc ghi danh và những chi tiết liên hệ của người ghi danh qua điện thoại/ email. Như vậy check gửi đến BTC là tài liệu duy nhất người ghi danh cần gửi về BTC.

Người phụ trách Ban Ghi Danh Qua Điện Thoại:

Lê Văn Quan (ĐS 11) 703-309-5962
Nguyễn Trường Phát (CH 4) 703-829-0306, Viber/Whatsapp (+1-703-868-6329)

Xin gọi ghi danh trong khoảng thời gian từ 9 am  đến 9 pm (Eastern Time Zone NYC) và để lại lời nhắn khi gọi mà không được trả lời