Đại Diện Các Khóa/Ban tại Miền Đông

BAN CAO HỌC
Cao Học 1,2,3:
• Lê Hữu Em: (571) 247-1714
• Trương Đình Thăng: thangdtruong@yahoo.com – (571) 232- 9695/9694
• Trần Nhựt Thăng: trannhutthang@gmail.com – (703) 942- 8303
Cao Học từ 4 đến 10:
• Nguyễn Trường Phát: nampngCH4@gmail.com / (703) 829-0306
• Đỗ Quang Tỏa: tquangdo@aol.com/ (703) 963-7991

BAN ĐÔC SỰ
Khóa 1 đến Khóa 8: Nguyễn Đình Đức & Trần Hồng hong8605@yahoo.com/ (301) 802- 4788
Khóa 9: Nguyễn Viết Danh batnhi@comcast.net – (301) 879-3481
Khóa 10:
• Lê Hữu Em: (571) 247-1714
• Trương Đình Thăng: thangdtruong@yahoo.com – (571) 232- 9695/9694
• Trần Nhựt Thăng: trannhutthang@gmail.com – (703) 942- 8303
Khóa 11:
• Lê Văn Quan: quanle0108@yahoo.com – (703) 309-5962
Khóa 12:
• Nguyễn Hữu Trí : nghtri082004@yahoo.com – (703) 590 9142
• Nguyễn Thị Hở: ngthiho@aol.com – (717) 856-3094
Khóa 13: Nguyễn Đình Thuỵ: thuydnguyen3624@gmail.com – (703) 629-2377
Khóa 14: Phạm Thành Châu: chaupham3276@gmail.com – (571) 480-3276
Khóa 15: Leon Nguyễn Hoàng: camleon@digitalcircle.com – (703) 922-8493
Khóa 16: La Quốc Chánh: lacq1507@gmail.com – (240) 298-5020
Khóa 17:
• Phạm Duy Sương: spham17@gmail.com – (571) 201-6186
• Cung Trọng Thanh: lydong48@yahoo.com – (703) 462 3413 (cell)
Khóa 18: Lâm Kim Dzung: lamki49@hotmail.com – (703) 635-5477
Khóa 19: Văn Thế Vĩnh: vinhthevan@yahoo.com – (240) 506-8736.
Khóa 20, 21, 22:
• Nguyễn Quang Dũng: focusdigitalpublishing@gmail.com – (703) 336-2344
• Vũ Bá Hoan: Vubahoan05@yahoo.com – (703) 829-4944
• Tạ Cự Nguyên: nguyencta@yahoo.com – (703) 536-5190 / (703) 509 8732 (cell)
• Nguyễn Đình Duy: duynguyen44@yahoo.com – (703) 789-4342

BAN THAM SỰ
• Nguyễn Quang Dũng: focusdigitalpublishing@gmail.com – (703) 336-2344
• Vũ Bá Hoan: Vubahoan05@yahoo.com – (703) 829-4944
• Tạ Cự Nguyên: nguyencta@yahoo.com – (703) 536-5190 / (703) 509 8732 (cell)
• Nguyễn Đình Duy: duynguyen44@yahoo.com – (703) 789-4342