Phiếu Ghi Danh và Lệ Phí Tham Dự HNLK Kỳ 5 Washington D.C. 2019

Hướng dẫn:

Ở phía trên Phiếu Ghi Danh, xin bấm vào ký hiệu mũi tên (được khoanh đỏ như trong hình trên) để tải xuống (download) và  lưu trữ (save) vào máy vi tính của quý vị. Sau đó, xin vui lòng in (print) Phiếu  Ghi Danh, điền các chi tiết cần thiết và gởi về cho BTC.

**Cũng xin ghi chú cho quý vị rành rẽ việc sử dụng computer và có thể đánh máy tiếng Việt bằng computer là Phiếu Ghi Danh sau khi tải xuống có thể điền trên màn hình vi tính (PDF fillable) sử dụng Adobe Acrobat Reader.

Phiếu Ghi Danh va Le Phi 3 fillable

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *